pl

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła nowy globalny program zrównoważonego rozwoju, który zawiera 17 celów, jakie świat musi osiągnąć do 2030 roku, aby w sposób zrównoważony poprawić jakość życia przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju stały się również wzorcem dla Grupy firm ASPECT w realizacji jej działań. Codzienna praca nad naszym wkładem w globalne osiągnięcie celów Zrównoważonego Rozwoju stała się priorytetem dla świadomych firm, które decydują się na wprowadzanie pozytywnych zmian dla ludzi i planety.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Dążymy do tego, aby pracownicy z Ukrainy wrócili do swoich rodzin w kraju ojczystym, uznając, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy zapewnione są godne warunki pracy i odpowiednie wynagrodzenie.

Swój wkład w osiągnięcie tego celu widzimy w tworzeniu nowych powiązanych przedsiębiorstw i miejsc pracy dla obywateli Ukrainy, zachęcając do tego naszych partnerów i podwykonawców.

Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Do 2030 roku każda osoba na naszej planecie powinna mieć dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności w ilościach wystarczających na jej potrzeby. Grupa firm ASPECT w partnerstwie z Międzynarodowym Centrum Transferu Technologii Rolniczych osiąga ten cel poprzez realizację projektów rolniczych – akwakultury ASPECT-AQUA i mleczarstwa ASPECT-LACTE, poprzez rozwój obszarów krajowej hodowli ryb słodkowodnych i mleczarstwa. Projekty te pomogą udostępnić Ukraińcom cenne, bogate w białko i mikroelementy gatunki ryb oraz zwiększenie produkcji mleka, promowanie rozwoju rodzinnych gospodarstw mleczarskich.

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Priorytetem kierownictwa Grupy firm ASPECT jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników, tworząc odpowiednie, bezpieczne i nieszkodliwe warunki pracy. Polityka firmy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony pracy  ma na celu identyfikację i eliminację przyczyn zagrożeń oraz poprawę warunków pracy  i zdrowia pracowników.

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi, pożyczanie know-how od najlepszych europejskich producentów na Ukrainie i w Polsce, a także polityki wewnętrznej, ukierunkowane na samorozwój osobowości, pozwalają nam poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności naszych specjalistów w każdym obszarze działalności ASPECT.  Zachęcając do kształcenia naszych wielodyscyplinarnych pracowników i dokładnej pracy działu personalnego, poszerzamy wszechstronną wiedzę i zwiększamy ogólny przekrój kwalifikacji zespołów i całej firmy.

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Wszyscy ludzie muszą mieć równe prawa zawodowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie, religię, status ekonomiczny lub inny. Od początku istnienia nasza firma opiera się w równym stopniu na wiedzy, umiejętnościach i równym wkładzie osób o różnym statusie. Żadna forma dyskryminacji nie jest tolerowana w procesie zatrudniania, przyjmowania do pracy, wynagradzania ani w relacjach praca – dom. Nadal stosujemy się do tej polityki i zachęcamy społeczności do eliminowania wszelkich przykładów dyskryminacji ze względu na płeć lub inne formy dyskryminacji. W naszym Kodeksie Postępowania jasno określamy standardy zgodności, których celem jest przede wszystkim zapobieganie zarówno dyskryminacji, jak i korupcji lub niewłaściwym praktykom we wszystkich ich formach.

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Wszyscy ludzie na świecie muszą mieć dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Jakość wody musi zostać poprawiona poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia, zmniejszenie nieprzetworzonych zrzutów i znaczny wzrost ponownego bezpieczne korzystanie z zasobów wodnych. ASPECT realizuje projekty mające na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przestrzeganie przepisów sanitarnych i zrównoważony rozwój w procesie budowlanym.

Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Na Ukrainie 100% mieszkańców ma dostęp do energii elektrycznej, ale udział odnawialnych źródeł energii oraz poziom efektywności energetycznej gospodarki pozostają na bardzo niskim poziomie. «ASPECT-ENERGY» Sp. z o.o. przyczynia się do tego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, poprzez projektowanie i budowęenergii odnawialnej, efektywności energetycznej i obiektów czystej technologii. W szczególności poprzez realizację projektu elektrowni słonecznej o mocy 750 kW na dachu. Jest to największa elektrownia słoneczna zainstalowana na terenie miasta Lwowa.

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Przemysł musi zostać zmodernizowany w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów oraz poziomu wdrożenia technologii środowiskowych w procesach przemysłowych. Jednocześnie należy również znacznie ograniczyć negatywny wpływ miast na środowisko w przeliczeniu na mieszkańca, zwłaszcza w zakresie jakości powietrza i gospodarki odpadami.W celu wspierania rozwoju gospodarczego i dobrobytu ludzi, Grupa firm ASPECT buduje wysokiej jakości, zrównoważone, certyfikowane projekty infrastrukturalne, które zwiększają udział przemysłu w zatrudnieniu ludzi i produkcie krajowym brutto. Inteligentne zarządzanie odpadami, staranna analiza i planowanie przyczyniają się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Zrównoważone zarządzanie i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, wdrażanie przyjaznych dla środowiska praktyk zarządzania chemikaliami i odpadami w cyklu życia produktu oraz znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń z lądu i oceanów to priorytety świadomych producentów.

Grupa firm ASPECT stosuje technologie projektowania i budowy z uwzględnieniem dążenia przedsiębiorstw przemysłowych do znacznej redukcji odpadów poprzez zapobieganie ich powstawaniu, zmniejszanie ich ilości oraz zwiększanie stopnia ich recyklingu. Nasze łańcuchy zaopatrzenia i wartości, wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, jak również metody zarządzania cyklem życia produktu uwzględniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Zwiększa to odporność i zdolność do adaptacji do zagrożeń i klęsk żywiołowych związanych ze zmianą klimatu.

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Wkład Grupy firm ASPECT  w osiągnięcie tego globalnego celu, jakim jest zapewnienie ochrony, odbudowy i zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych i wodnych, realizowany w ramach partnerstwa z Międzynarodowym Centrum Transferu Technologii Akwakultury, które w oparciu o łowisko zajmuje się reprodukcją populacji ryb słodkowodnych oraz zarybianiem zbiorników wodnych na Ukrainie, przyczyniając się do ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałając kłusownictwu. Naszą strategią jest odrzucenie antropocentrycznego podejścia do zarządzania przyrodą, „syndromu ujarzmienia”, i wprowadzenie zrównoważonego systemu „środowisko – społeczeństwo – gospodarka”, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i rozwoju procesów społeczno-gospodarczych.

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

W ramach współpracy międzynarodowej, Grupa firm ASPECT korzysta z doświadczeń swoich partnerów, wprowadzając najlepsze praktyki w terenie. Globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju zostanie wzmocnione w celu rozpowszechniania wiedzy, doświadczenia, technologii i zasobów finansowych oraz wspierania osiągania celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach świata. Partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym, firmami prywatnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego są również promowane i wspierane w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Zamówienie oddzwonienia
Checkboxes *
Aplikacja o pracę
Checkboxes *
Zamówienie na usługi
Checkboxes *
Dziękujemy!
Nasz specjalista skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie
Dziękujemy!
Teraz zawsze będziecie na bieżąco z naszymi aktualnościami!
Dziękujemy!
Gdy tylko pojawi się nowy wakat, zostaniecie Państwo powiadomieni jako jedni z pierwszych!